Hendrikus Hubertus van Kol (23 mei 1852 – 22 augustus 1925) was een socialistisch politicus die zich specialiseerde in het kolonialisme.


  • „Geleid door rechtsgevoel en humaniteit, moeten wij den Inlander doen deelen in de voordeelen onzer hoogere beschaving, hem opheffen tot een hooger standpunt, bevorderen zijn stoffelijk en zedelijk geluk. Onze beschermende hand moet den zwakken steunen en leiden, hem recht verschaffen waar onrecht heerscht, hoop geven waar wanhoop was, welvaart brengen waar armoede werd gezaaid; wij moeten het kind opvoeden tot een man.”
  • Bron: Ontwerp-Program voor de Nederlandsche Koloniale Politiek, in: De Nieuwe Tijd, 1901
  • Aanhaling(en): H.W. van den Doel , Europa En Het Westen, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 41


This article is issued from Wikiquote. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.